Algemene voorwaarden

Update 01-01-2022


Artikel 1. Definities

Met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld.

 1. Account: het persoonlijke account van de Eindgebruiker waarmee de Eindgebruiker kan inloggen op - en gebruik kan maken van - de Applicaties.
 2. Afnemer: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarmee Normity een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Normity een aanbod doet.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 4. Applicaties: alle (web)applicaties die Normity op grond van de Overeenkomst configureert, installeert en/of beschikbaar maakt voor de Eindgebruiker.
 5. Diensten: alle diensten die Normity op grond van de Overeenkomst aan Afnemer levert, waaronder in ieder geval begrepen kan zijn: (1) configuratie, installatie en levering van Applicaties, (2) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Applicaties, (3) trainingen, en (4) adviesdiensten.
 6. Eindgebruikers: alle eindgebruikers van de Applicaties, waaronder zowel Medewerkers van Afnemer als andere betrokkenen bij de Afnemer begrepen kunnen zijn.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 8. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Normity vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
 9. Klantdata: alle data en andere gegevens welke door de Eindgebruikers via de Applicaties op de servers van Normity (of op de servers van door Normity ingeschakelde derden) worden opgeslagen, of welke op een andere wijze worden verstrekt om op de servers van Normity te worden opgeslagen.
 10. Materialen: alle materialen die Normity op grond van de Overeenkomst ontwikkelt of levert, met inbegrip van de Applicaties, overige software, documentatie, trainingsmaterialen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, logo's, huisstijlen, concepten, schetsen en andere voortbrengselen van de geest.
 11. Medewerkers: alle personen die in dienst zijn bij een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verrichten voor de betreffende Partij.
 12. Normity: het bedrijf Normity, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82359520, gevestigd aan de Cuneraweg 169a te Rhenen.
 13. Overeenkomst: iedere (door Afnemer aanvaarde) offerte en ieder (door Afnemer aanvaard) opdrachtformulier of ander aanbod op grond waarvan Normity zijn Diensten aan Afnemer levert, inclusief de Algemene Voorwaarden en een eventuele Service Level Agreement.
 14. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, Normity en Afnemer.
 15. Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
 16. Service Level Agreement: een eventuele service level agreement tussen Partijen die betrekking heeft op de Diensten en die in dat geval onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 17. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die (1) als vertrouwelijk is aangemerkt, (2) mondeling is verstrekt, mits de verstrekkende Partij binnen 30 dagen na de verstrekking aangeeft dat de informatie vertrouwelijk is, of (3) waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is. De inhoud van de Overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk.
 18. Verwerkersovereenkomst: een eventuele verwerkersovereenkomst tussen Partijen welke betrekking heeft op de Diensten en die in dat geval onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 19. Website: https://normity.nl.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van Normity zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening door Normity. Normity is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen. Als Normity daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard.
 2. Als de aanvaarding door Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Normity daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Normity anders aangeeft.
 3. In het geval van onderlinge strijd tussen de bepalingen uit de verschillende geldende documenten, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):
  • De Overeenkomst;
  • Een eventuele Service Level Agreement;
  • De Algemene Voorwaarden.
 4. Voor het overige gelden de bepalingen uit de verschillende geldende documenten aanvullend op elkaar.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, worden de Diensten zo spoedig mogelijk door Normity geleverd volgens de Overeenkomst. Door Normity bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
 2. Afnemer biedt aan Normity alle ondersteuning die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer:
  • Aan Normity alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Normity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten;
  • Aan Normity toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) voor zover dit nodig is voor de levering van de Diensten.
 3. Normity houdt rekening met redelijke verzoeken van Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Als een verzoek van Afnemer niet kan worden ingewilligd, geeft Normity gemotiveerd aan waarom. Als Afnemer ondanks deze motivatie staat op het doorvoeren van het verzoek, kan Normity de Overeenkomst beëindigen, dan wel het verzoek uitvoeren voor rekening en risico van Afnemer.
 4. Normity heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen.

Artikel 4. Meerwerk

 1. Als de Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen ("Meerwerk"), zullen Partijen daarover in overleg treden en zal Normity een offerte opstellen. Normity zal het Meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van de offerte door Afnemer.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Materialen berusten bij Normity of diens licentiegevers. Alleen als dit uitdrukkelijk Schriftelijk is afgesproken, kunnen Intellectuele Eigendomsrechten worden overgedragen.
 2. Afnemer krijgt van Normity de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet publiceerbare gebruikersrechten ten aanzien van de Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins Schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.
 3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Materialen en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Materialen.
 4. Normity kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Materialen. Als Normity dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen te verwijderen of aan te passen. Het is ook niet toegestaan om aanduidingen over het vertrouwelijke karakter van de Materialen te verwijderen of aan te passen.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide Partijen houden Vertrouwelijke Informatie strikt geheim en gebruiken deze alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. De ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend verstrekken aan Medewerkers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige verstrekkingen zijn slechts toegestaan met Schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij.
 4. De Partijen leggen de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen ook op aan Medewerkers en aan eventuele derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.
 5. De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet als en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
  • Voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;
  • Verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht tegenover de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
  • Beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten; of
  • Onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
 6. Als een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Als de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Normity stuurt voor alle verschuldigde bedragen een factuur en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.
 2. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 31 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of indien Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
 3. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Normity geeft de Afnemers hiervoor een waarschuwing. Normity heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid. Normity is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer als gevolg hiervan lijdt.
 4. Bij een niet-tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 5. Alle vorderingen van Normity zijn direct opeisbaar indien Afnemer faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.
 6. Als er bij Normity op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel bestaat of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst kan voldoen, heeft Normity het recht om van Afnemer financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor zes maanden dienstverlening.
 7. Alle door Normity genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Normity voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis) beperkt tot de voor de Overeenkomst overeengekomen prijs met een maximum van EUR 10.000, -. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt als maximum het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst heeft betaald gedurende drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade met een maximum van EUR 10.000, -.
 2. Normity is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade die is ontstaan als gevolg van bedrijfsstagnatie. Normity is ook niet aansprakelijk voor fouten van Afnemer of de Eindgebruikers, of voor schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Afnemer.
 3. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van Normity.
 4. Afnemer vrijwaart Normity van alle aanspraken van derden (waaronder de Eindgebruikers) en stelt Normity hiervoor volledig schadeloos.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking Schriftelijk bij Normity meldt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Normity kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Normity is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Normity door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Diensten die door Normity zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed, worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 10. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de offerte of het aanbod van Normity, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Als de duur van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de offerte of het aanbod van Normity wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van twaalf maanden.
 2. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd door een van de Partijen wordt opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De Overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Als in de Overeenkomst geen opzegtermijn is bepaald, geldt er voor beide Partijen een opzegtermijn van drie maanden.
 4. Normity mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, als (1) Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst, of (2) Afnemer faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.
 5. Wanneer Normity de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt Normity zijn aanspraken op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Normity op Afnemer onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de reden voor de beëindiging).
 6. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaan making.
 7. Afnemer kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Afnemer is uitgevoerd. Als de ontbinding toerekenbaar is aan Afnemer, heeft Normity recht op vergoeding van alle schade die als gevolg van de ontbinding ontstaat.

Artikel 11. Prijswijzigingen

 1. Normity mag de overeengekomen prijzen eenzijdig verhogen en zal de prijswijziging in een zodanig geval minimaal een maand van tevoren schriftelijk aan Afnemer doorgeven. Ook mag Normity de overeengekomen prijzen op ieder moment aanpassen aan gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Normity die aan Afnemer worden doorberekend. Denk hierbij aan gewijzigde tarieven voor softwarelicenties en hosting. Afnemer heeft in voornoemde gevallen het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Normity heeft het recht om de Overeenkomst te wijzigen en kondigt wijzigingen of aanvullingen ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding Schriftelijk aan bij Afnemer.
 2. Als Afnemer de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen veertien dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Normity de aanpassing of aanvulling kan heroverwegen. Als Normity besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Afnemer de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen (en uiterlijk tot) de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. De in artikel 12.1 en 12.2 beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die nodig zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Normity worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Normity gevestigd is.

Artikel 14. Personeel

 1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, en ook gedurende een jaar na beëindiging daarvan, Medewerkers van Normity in dienst te nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder Schriftelijke toestemming van Normity.
 2. Bij overtreding van het verbod uit artikel 14.1, is Afnemer aan Normity een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000, - per overtreding, onverminderd het recht van Normity om schadevergoeding te vorderen of andere rechtsmiddelen in te stellen.

Artikel 15. Applicaties

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Normity voor Afnemer een of meerdere Applicaties configureert, installeert en/of levert. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op dergelijke Diensten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel 15 wordt omschreven.
 2. De Applicaties die Normity aan Afnemer levert en de daarvoor verschuldigde prijs, worden gespecificeerd in de Overeenkomst.
 3. Als dit is overeengekomen, richt Normity de Applicaties in en implementeert deze in de ICT-omgeving van Afnemer. Partijen specificeren in dat geval Schriftelijk op welke wijze de Applicaties door Normity zullen worden ingericht en geimplementeerd.
 4. Als de Applicaties door Normity zijn ingericht en geimplementeerd, moet Afnemer binnen zeven dagen na (op)levering te evalueren of de Applicaties voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten. Als de Applicaties naar het oordeel van Afnemer niet voldoen, moet Afnemer dit binnen de voornoemde periode gemotiveerd bij Normity te melden.
 5. Als de Applicaties naar het oordeel van Afnemer niet voldoen aan de vooraf overeengekomen vereisten, streeft Normity ernaar om de bezwaren van Afnemer zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan Normity doen door de inrichting van de Applicatie aan te passen, dan wel te motiveren waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Afnemer dient vervolgens opnieuw volgens artikel 15.4 te evalueren of de Applicaties al dan niet voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten.
 6. Als de bezwaren van Afnemer na aanpassing of motivatie door Normity niet zijn weggenomen, heeft Normity het recht om meerkosten te rekenen voor de extra werkzaamheden die in dit kader worden verricht. Als een van de Partijen aangeeft verdere aanpassingen niet (meer) zinvol te achten, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst op te zeggen.
 7. Normity kan de Applicaties aanpassen om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of de prestaties te verbeteren. Door Normity doorgevoerde aanpassingen en verbeteringen worden aan Afnemer kenbaar gemaakt via de releasenotes bij de nieuwe versie van de betreffende Applicatie.
 8. Normity spant zich in om fouten in Applicaties te herstellen, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn toeleveranciers. Normity heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van toeleveranciers niet te installeren als dit naar het oordeel van Normity de werking van Applicaties niet ten goede komt.
 9. Het doorvoeren van aanpassingen of verbeteringen kan tot gevolg hebben dat de Applicaties tijdelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. In een Service Level Agreement kunnen nadere afspraken gemaakt worden over het tijdstip waarop aanpassingen en verbeteringen door Normity worden doorgevoerd.
 10. Normity biedt een redelijk niveau van ondersteuning aan Afnemer met betrekking tot (1) het beheer van Applicaties, en ook (2) technische problemen die verband houden met Applicaties.
 11. De ondersteuning zoals omschreven in artikel 15.10 wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail en webformulier bereikbaar is. De actuele contactgegevens van de helpdesk zijn vermeld op de Website (https://normity.nl/dienstverleningsniveau.cfm)
 12. Normity spant zich in om de helpdeskverzoeken zo spoedig mogelijk te beantwoorden en af te handelen. De richtlijnen hieromtrent zijn vermeld op de Website (https://normity.nl/dienstverleningsniveau.cfm).
 13. Normity streeft ernaar om de Applicaties zoveel mogelijk beschikbaar te houden. De richtlijnen hieromtrent zijn vermeld op de Website (https://normity.nl/dienstverleningsniveau.cfm).
 14. Als naar het oordeel van Normity gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Normity of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware of andere schadelijke software, heeft Normity het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid van Applicaties.
 15. Normity kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken voor de Applicatie. Als partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel dataverkeer- en opslag gebruikt als andere klanten van Normity onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen.
 16. Als Afnemer meer verbruikt dan op basis van artikel 15.15 is toegestaan, heeft Normity het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven.
 17. Normity is niet aansprakelijk als de Applicatie niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de in artikel 15.15 gestelde limieten of de gemaakte afspraken hierover.
 18. Om gebruik te kunnen maken van de Applicaties is een Account vereist. Accounts kunnen door Normity en/of door Medewerkers van Afnemer worden aangemaakt en zijn toegankelijk door het invoeren van inloggegevens.
 19. Afnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens voor de Accounts. Het is Afnemer en de Eindgebruikers niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Normity aan derden te verstrekken. Afnemer stelt Normity onverwijld op de hoogte als inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
 20. Het gebruik van de Accounts geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Afnemer. Als Afnemer vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het Account, moet Afnemer onverwijld het wachtwoord van het betreffende Account aanpassen. Daarnaast moet Afnemer dit onverwijld aan Normity melden, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.
 21. Het is verboden om Applicaties te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om via Applicaties informatie of materiaal op te slaan of te (doen) verspreiden dat (1) inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, (2) virussen, malware of andere vormen van schadelijke software bevat, (3) een smadelijke, lasterlijke, discriminerende of beledigende inhoud heeft.
 22. Het is verboden om Applicaties op een zodanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor anderen ontstaat. Hieronder valt onder meer het (al dan niet met behulp van scripts of programma's) up- of downloaden van excessieve hoeveelheden data of gegevens.
 23. Als Normity constateert dat Afnemer of een Eindgebruiker bovengenoemde gebruiksregels overtreedt, of hierover een klacht ontvangt, zal Normity Afnemer waarschuwen over deze overtreding. Als Afnemer niet-tijdig of onvoldoende maatregelen neemt, kan Normity zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Normity ingrijpen zonder voorafgaande waarschuwing.
 24. Alle gedragingen door Eindgebruikers in verband met de Applicaties komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal de Eindgebruikers bekendmaken met de Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorschriften en instructies van Normity.
 25. Afnemer is tegenover Normity aansprakelijk voor alle schade die Normity lijdt als gevolg van onzorgvuldig gebruik van Applicaties of wegens een schending van de in dit artikel beschreven gebruiksregels door een Eindgebruiker.
 26. Normity kan Applicaties koppelen met software en diensten van derden. Afnemer gaat op voorhand akkoord met de eventuele voorwaarden van derden, welke Normity tijdig aan Afnemer bekendmaakt. Als Afnemer niet akkoord gaat, kan deze de Overeenkomst beëindigen.
 27. Voor koppelingen met software en diensten van derden kan Normity geen aansprakelijkheid aanvaarden. Resultaats- en inspanningsverplichtingen die rusten op Normity gelden niet voor de gemaakte koppelingen en ook niet voor de diensten van derden.
 28. Als bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zijn daarop de voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Normity spant zich in om de beveiliging van Applicaties te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de aard van de verwerkte (persoons)gegevens, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen, passend is.
 29. Afnemer garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens aan Normity rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens niet in strijd is met enige toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving.
 30. Alle Klantdata blijft eigendom van Afnemer of de Eindgebruikers. Normity doet hierop geen eigendomsaanspraken. Na beëindiging van de Overeenkomst vernietigt of verwijdert Normity alle Klantdata.
 31. Afnemer verstrekt aan Normity een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Klantdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.
 32. Afnemer vrijwaart Normity van alle claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat bepaalde Klantdata inbreuk maakt op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten) dan wel anderszins onrechtmatig is.
 33. Na het einde van de Overeenkomst bewaart Normity alle Klantdata voor een periode van 30 dagen. Indien Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan, zal Normity op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata aan Afnemer verstrekken. De kopie wordt verstrekt in een door Normity te bepalen gangbaar bestandsformaat.

Artikel 16. Adviesdiensten en trainingen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Normity aan Afnemer ondersteuning biedt (op locatie dan wel op afstand) ten behoeve van de configuratie, implementatie en het gebruik van Applicaties. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op dergelijke Diensten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel 16 wordt omschreven.
 2. Medewerkers van Normity die voor het verrichten van de Diensten worden ingezet, beschikken over de deskundigheid, opleiding en ervaring die nodig is voor het verrichten van de Diensten.
 3. Partijen stellen in overleg vast wanneer en op welke locatie de door Normity te verrichten Diensten worden uitgevoerd. Een verzoek om de Diensten op een andere dag, tijdstip of locatie te verrichten, dient door Afnemer uiterlijk zeven dagen voor de overeengekomen datum Schriftelijk bij Normity te worden ingediend. Normity kan alle in het kader van de verandering gemaakte (extra) kosten bij Afnemer in rekening brengen.
 4. Als Medewerkers van Normity bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten ten kantore van Afnemer of op een andere door Afnemer aangewezen locatie, biedt Afnemer alle noodzakelijke en wenselijke ondersteuning en faciliteiten.
 5. Normity voert de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de overeengekomen werkzaamheden.
 6. Normity is gerechtigd in overleg met de Afnemer de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Als dit tussen Partijen is overeengekomen, verzorgt Normity voor Afnemer een training voor het beheer en gebruik van de Applicatie. Het aantal deelnemersplaatsen en de kosten van de training wordt vermeld in de Overeenkomst.
 8. De training vindt plaats op het adres van de hoofdvestiging van Afnemer, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Alle redelijke onkosten van de trainer (waaronder reiskosten en eventuele redelijke overnachtingskosten) komen voor rekening van Afnemer en kunnen apart door Normity worden gefactureerd. Trainingen kunnen door Afnemer Schriftelijk worden geannuleerd, waarbij Normity het recht heeft om de in de Overeenkomst opgenomen annuleringskosten in rekening te brengen. Onder een annulering wordt uitdrukkelijk ook het verzoek van Afnemer verstaan om de dag en/of het tijdstip waarop de training plaatsvindt te wijzigen.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Normity is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Normity of de bedrijfsactiviteiten van Normity overneemt.
 2. Normity is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum als vermeld in de bekendmaking, in werking.
 3. Afnemer stelt Normity onverwijld Schriftelijk op de hoogte bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en diens bankgegevens.
 4. Als een bepaling in Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. De door Normity opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Afnemer tegenbewijs levert dienaangaande.