De top 10 Wpg begrippen

In dit artikel laten we de belangrijkste top 10 begrippen uit de Wpg de revue passeren. Ieder Wpg begrip is voorzien van een toelichting. Handig als referentie, zeker wanneer je net start met de Wpg (Wet politiegegevens).

Marcel van Langen
Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus

Persoonsgegeven

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het onderscheid tussen geïdentificeerd en identificeerbaar is hierin belangrijk. Het kan gaan over informatie die direct over iemand gaat (persoon X woont op adres Y) of informatie die naar deze persoon te herleiden is (veelal via een combinatie van gegevens). Het begrip informatie is zeer breed. Het gaat om alles wat in relatie staat tot de natuurlijke persoon. Denk aan een naam, foto, telefoonnummer, kenteken, IP adres en geolocatie. Verder is het belangrijk dat het gaat om een natuurlijk persoon. Overleden personen en rechtspersonen vallen hier dus niet onder.

Bijzonder persoonsgegeven

Bijzondere persoonsgegevens vallen onder de persoonsgegeven. Ze zijn bijzonder omdat ze worden aangemerkt als gevoelig. Vandaar ook dat ze door de wetgever extra worden beschermd. Het is namelijk verboden om deze te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is. Bij bijzondere persoonsgegevens moet je onder andere denken aan ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, gezondheidsgegevens, genetische gegevens en biometrische gegevens.

Politiegegeven

Wanneer een persoonsgegeven (ongeacht of het bijzonder is of niet) wordt verwerkt in het kader van een opsporingstaak, is het een zogenaamd politiegegeven. Op een politiegegeven is de Wpg van toepassing. In de Wpg staat opgenomen hoe je moet omgaan met dergelijke gegevens, bijvoorbeeld bij het verwerken, ter beschikking stellen en verstrekken daarvan.

Betrokkene

Een betrokkene is de natuurlijk persoon op wie de persoonsgegeven, bijzonder persoonsgegeven of politiegegeven betrekking heeft. Net als de AVG kent ook de Wpg de zogenaamde rechten van betrokkenen. Dit zijn rechten die de betrokkene moeten beschermen bij de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op inzage, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op rectificatie.

Verwerking

Een verwerking is iedere handeling die wordt uitgevoerd met het persoonsgegeven of politiegegeven. Dit is bewust ruim omschreven. Het maakt daarbij niet uit of het handmatig of geautomatiseerd is. Je moet bij verwerkingen bijvoorbeeld denken aan verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, filmen, verspreiden, wissen en vernietigen.

Verwerkingsgrondslag

Om persoonsgegevens en politiegegevens te mogen verwerken, heb je altijd een grondslag nodig. In de AVG staan 6 grondslagen c.q. redenen vermeld. Voorbeelden zijn toestemming, wettelijke plicht, vitaal belang en gerechtvaardigd belang. Gaat het om een politiegegeven, dan geldt niet de AVG, maar de Wpg. En de Wpg kent zijn eigen grondslagen, ingedeeld naar het type opsporing. Mogelijke grondslagen zijn artikel 8 (dagelijkse politietaak), artikel 9 (handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval) en artikel 13 (ondersteunende taken).

Verwerkingstermijn

Als organisatie heb je een bepaalde termijn waarbinnen je onder de Wpg de politiegegevens mag verwerken. Dit wordt de verwerkingstermijn genoemd. Welke termijn geldt, is afhankelijk van het type opsporing. Artikel 8 (dagelijkse politietaak) gegevens hebben een andere verwerkingstermijn dan artikel 9 (handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval) gegevens. De bewaartermijn volgt op de verwerkingstermijn en geeft aan hoe lang politiegegevens nog mogen worden bewaard.

Ter beschikkingstelling

Politiegegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan personen die geautoriseerd zijn voor het verwerken van politiegegevens. Dit is uitgewerkt in artikel 15 en artikel 15a van de Wpg. Heb je de gegevens nodig voor de uitvoering van je taak, dan kan het aan jou ter beschikking worden gesteld. Dit wordt ook wel de 'free flow of information' genoemd. Voorwaarde hiervoor is wel dat het noodzakelijk en proportioneel is. En er moet geen andere manier zijn om je doel te bereiken, die minder inbreuk maakt op de privacy van betrokkenen. Dat laatste wordt ook wel het subsidiariteitsbeginsel genoemd.

Verstrekking

Wanneer politiegegevens worden gedeeld buiten het Wpg domein, wordt dit een verstrekking genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het delen van politiegegevens met de Belastingdienst, met de burgemeester, met ministers of met inlichtingendiensten. De artikelen 16 tot en met 24 van de Wpg hebben allemaal betrekking op dergelijke verstrekkingen.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 7 van de Wpg regelt de geheimhoudingsplicht. Iedereen die over de politiegegevens beschikt is verplicht tot geheimhouding. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die ook in de Wpg zelf staan beschreven.

Tenslotte

Normity is een betaalbare cloudoplossing voor de ondersteuning van managementsystemen voor iedere norm. Op dit moment worden normen als ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510, BIO, HKZ, VCA, ISO 20252 en ISO 14001 ondersteund. En natuurlijk ook de Wpg! Meer weten? Neem contact met ons op!

persoonsgegeven natuurlijk naam telefoonnummer politie politiegegeven opsporing opsporingstaak betrokkene rechten politiek handeling verwerking grondslag verwerkingsgrondslag verwerkingstermijn artikel8 artikel9 bewaartermijn noodzakelijkheid proportionaliteit subsidiariteit gemeente samenwerkingsverband geheimhouding verstrekkingen

Wpg voor BOA's

Dit artikel is onderdeel van een reeks. Via onderstaande links kun je de overige bijbehorende artikelen ook lezen.

1 - Introductie
2 - Register van verwerkingen
3 - Top 10 begrippen
4 - Verwerkingsgrondslagen


Normity - Icoon - Twitter Normity - Icoon - Facebook Normity - Icoon - LinkedIn Normity - Icoon - Whatsapp Normity - Icoon - Pinterest Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Email Normity - Icoon - Google Normity - Icoon - Plus